Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet, avancerad mätteknik och djup kunskap, kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning.

REFERENSUPPDRAG

Solna United
SOLNA UNITED, SOLNA
Uppdragsgivare: Skanska
Monitorering | Omgivningskontroll | Riskanalys

Ett helt nytt kontorshus växer fram i Solna. Hansa fick i uppdrag att säkerställa att markarbetet sker inom gränsvärdena för ljud, vibrationer och accelerationer i det tätbebyggda området.

Skanska bygger Solna United, ett helt nytt kontorshus designat för inspirerande möten och gemensamma arbetsytor. Huset byggs i lugna kvarter bara minuter från livliga Mall of Scandinavia, Friends Arena och Quality Hotel Friends.

2016 inleddes omfattande markarbeten med sprängning, pålning och spontning då grundläggningen sker under den befintliga grundvattennivån. Hansa var tidigt involverade i projektering av mark och riskanalys för området. Eftersom arbetet sker i tätbebyggt område måste gränsvärdena anpassas för vibrationer och buller. Utöver monitorering av gränsvärden gjorde Hansa en omgivningskontroll och genomgång av alla kontor och industrilokaler i närområdet för att inventera och vibrationsisolera känslig utrustning såsom dataservrar och maskinparker. Markarbeten pågick fram till sommaren 2017 med kontinuerlig återrapportering av vibrationsvärden under arbetets gång. Hansa arbetar tätt med Skanskas produktionsenhet för att säkerställa att projektet genomförs så tryggt och effektivt som möjligt. Solna United beräknas stå klart för inflyttning 2019, då med 30 000 kvadratmeter kontorsyta.

Bild (beskuren): Skanska

Skanska
SKANSKAS HUVUDKONTOR, STOCKHOLM

Uppdragsgivare: Skanska
Besiktning | Monitorering | Omgivningskontroll | Riskanalys

När Skanska byggde nytt huvudkontor gjorde man det med målsättningen att genomföra ett byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljömålen har styrt varje beslut under projekteringen och byggprocessen och Hansa var med från start.

Västra Kungsholmen kallas för Stockholms nyaste stadsdel eftersom gamla och otillgängliga industrimiljöer har ersatts av bostäder, parker, strandpromenader och kontor. Hansas uppdrag var att säkerställa att arbetet skedde inom stipulerade gränsvärden för vibration och buller. Arbetet innefattade upprättande av riskanalys, besiktning och omgivningskontroll samt övervakning och insamling av mätvärden för vibrations- och bulleralstrande arbete. På grund av det tätbebyggda och extra känsliga området installerades extra många mätpunkter i området vid närliggande fastigheter. 2014 kunde de 1100 anställda flytta in i sin internationellt miljöcertifierade byggnad med genomgående aktivitetsbaserade kontorsytor. Hansa är stolta över att ha varit delaktiga i färdigställandet av Skanskas nya huvudkontor.

Bild (beskuren): Skanska

Vasa Real
VASA REAL, STOCKHOLM
Uppdragsgivare: SISAB
Besiktning | Monitorering | Omgivningskontroll | Riskanalys
 

Mitt i centrala Stockholm och nära folktäta Odenplan ligger skolan Vasa Real som tar emot över 800 elever varje dag. Nu förbereds för skolans utbyggnad och möjligheten att ta emot ytterligare 500 elever. SISAB har för detta anlitat Hansa för omgivningskontroll och besiktning med planerad produktionsstart vintern 2018.

 

Med den befolkningsökning som väntas främst i de norra delarna av stadsdelen i och med framväxten av Hagastaden beslutade utbildningsnämnden att bygga ut Vasa Real. SISAB är den som axlar huvudentreprenaden och valde att anlita Hansa för riskanalys och omgivningskontroll i ett område där det finns många faktorer att ta hänsyn till. Arbetet med riskanalysen var omfattande då närheten till trafikerade gator och kulturhistoriskt värdefulla byggnader ställer särskilda krav. Dessutom ligger Gustav Vasa Kyrka, med stort kulturhistoriskt värde som kräver extra försiktighetsåtgärder, i närheten av skolan. Riskområdet kunde begränsas efter en noggrann analys av grundläggningsdata, därmed kunde även behovet av besiktningar minskas. Förutom bostadshus och kommersiella lokaler finns ledningar, en nätstation samt tunnlar för tunnelbana och pendeltåg i området. Utöver extra noggranna kontroller för Gustav Vasa kyrka, tunnlar och nätstationen så fick alla de närmast belägna fastigheterna i riskområdet en egen mätpunkt. På så sätt kan Sisab bemöta fastighetsägares eventuella invändningar med mätdata. Detta kan vara en viktig försäkring vid arbeten som kan påverka omgivningen.

Bild (beskuren): Stadion Arkitekter/SISAB

Omgivningskontroll
Besiktning
KVARTERET KABELN, SUNDBYBERG

Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter
Besiktning | Monitorering | Omgivningskontroll

Skandia fastigheter bygger 450 bostadsrätter och utvecklar stadsmiljön i centrala Sundbyberg. Projektet ska stå klart i slutet av 2021. Hansa bistår med riskanalys, besiktningar samt vibrations- och omgivningskontroll.

I området som kallas Fabriksparken, där det tidigare varit en stor parkering, kommer det att byggas bostäder utmed Löfströms Allé. Det ska bli en hållbar och inspirerande stadsdel med miljöer där bostäder och kontor kompletteras med handel och service. Hansa arbetar nära uppdragsgivaren och Frank Projektpartners som arbetsleder markarbetena. Då marken i området består av lera med olika mäktighet utförs markförstärkning i form av pålning och spontning för att överföra tyngden från de kommande husen ned till bärkraftigt underlag.

Detta skapar vibrationer och buller, Hansa ansvarade för omgivnings- och vibrationskontroll för att säkerställa minsta möjliga påverkan på boende och verksamhet i närområdet. Arbetet sker i tre etapper med byggstart våren 2017. Första inflyttningen ska vara klar sista kvartalet 2018.

Bild (beskuren): KB2 Arkitekter 

Vasa Real
KVARTERET ANISEN, HÖKARÄNGEN
Uppdragsgivare: Primula Byggnads AB
Besiktning | Monitorering | Samordning | Riskanalys
 

När kvarteret Anisen tar form görs det i direkt anslutning till tunnelbanans spårområde, vilket ställer höga krav på samordning och monitorering för att påverka trafiken i minsta möjliga mån. För detta arbete har Hansa anlitats.

Kvarteret Anisen växer fram i centrala Hökarängen med bostadshus nära tunnelbanestationen. Det sker både sprängning och spontning för att förbereda marken intill spårområdet för byggnation. Hansa har anlitats för att säkerställa att det omfattande regelverket efterföljs och att vibrations- och bullernivåer inte överskrids. Hansas arbete har både inneburit riskanalyser inför sprängningar samt samordning med SL och andra involverade aktörer under vibrationsalstrande arbete. All sprängning skedde med fasta sprängtider kl. 10 och 14, då trafikintensiteten är som lägst, och tack vare direktkontakt med trafikledningen och Hansa kunde sprängningar genomföras på ett säkert sätt i enlighet med SLs krav och med minsta möjliga påverkan av trafiken.

Bild (beskuren): Primula Byggnads AB

riskanalys arsta
Omgivningskontroll Besiktning Arsta
ÅRSTA HAVSBAD, HANINGE

Uppdragsgivare: Haninge Kommun
Besiktning | Monitorering | Omgivningskontroll | Riskanalys

Exploatering av Årsta Havsbad är ett av Hansas längre uppdrag för Haninge kommun. Markarbeten för nedläggning av VA-ledningar till hundratals fastigheter påbörjades 2012 och sker i etapper och ska vara färdigställt 2017.

Årsta havsbad är ett fritidshusområde omfattande drygt 800 fastigheter vid Horsfjärden i Haninge kommun. Området anlades av HSB på 1930-talet och har en unik historia. Ambitionen var att trångbodda stockholmare med begränsade resurser skulle ges möjlighet till vistelse i skärgården under sommaren. Området har med åren förändrats i takt med samhället i övrigt och medfört växande problem med vatten och avlopp. Exploateringen av Årsta Havsbad har som mål att bevara områdets kulturhistoriska värden och samtidigt skapa förutsättningar för att lösa rådande vatten- och avloppsproblem på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hansa inledde arbetet med riskanalys redan 2012. Exploateringen har därefter genomförts i etapper under flera år, med sprängningar och markarbeten samt kontinuerlig mätning och omgivningskontroll. Besiktningarna väntas bli klara under 2017.

Bild: Haninge kommun.

Vasa Real
FREDRIKSDALS BUSSDEPÅ, FREDRIKSDAL BOSTÄDER OCH STOCKHOLM SEASIDE, HAMMARBY SJÖSTAD
Uppdragsgivare: SL och Skanska
Besiktning | Monitorering | Omgivningskontroll | Riskanalys
 

Fredriksdals bussdepå huserar SL-bussar med tillhörande drift- och serviceaktivitet. Denna verksamhet har integrerats med Stockholm Seaside en ny kontorsbyggnad i Hammarby sjöstad. I direkt anslutning har också Fredriksdals bostäder, de så kallade Båghuset, Lamellhuset och Timglashusen byggts. Uppdraget att säkerställa de vibrations- och bulleralstrande markarbetena gick till Hansa.

Fredriksdals bussdepå i Hammarby Sjöstad inrymmer 140 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar. Här finnas verkstäder, tvätthallar och garage där bussarna kan tankas, tvättas, laddas och servas när de inte är i trafik. Att integrera bussdepån i stadsmiljön är en viktig del av projektet.

Hansa upprättade separata riskanalyser till respektive uppdrag för att minimera risken för skador på byggnader och anläggningar. I riskanalyserna framgår riskområdet, riktvärden med tillåten vibrationsnivå för byggnader och anläggningar. Vidare utfördes inventering avseende vibrationsisolering för känslig utrustning hos närliggande företag. Eftersom området ligger vid vattnet så placerade Hansa ut mätpunkter både i området kring bussdepån, med bland annat Fortumägda Hammarbyverket som har mycket känslig utrustning, samt övervakning och kontroller på andra sidan Hammarby sjö. Uppdraget är en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska. Det första spadtaget togs i augusti 2012 och depån togs i bruk under april 2017.

Bild (beskuren): Skanska

SÄPOS NYA HÖGKVARTER, STOCKHOLM

Uppdragsgivare: Skanska
Monitorering | Omgivningskontroll | Samordning

Tät dialog med uppdragsgivare samt noggrann omgivningskontroll blev extra viktigt när Hansa fick rådge vid byggnation av Säpos nya högkvarter i Hagalund, Stockholm.

När ett nytt Säpohus i Hagalund ska byggas är det omgärdat av både krav på sekretess och noggrann riskanalys och omgivningskontroll mot bakgrund av mängden forskningsintensiva företag med mycket känslig utrustning som ligger i närområdet. Den täta dialogen mellan arbetsledare, närliggande hyresgäster och Hansa gjorde att allt markarbete kunde fortskrida smidigt och säkert och med hänsyn tagen till rådande förutsättningar.

Hansa rådgav kring tillvägagångssätt, skjuttider samt planerade in sprängfria dagar för att den dagliga verksamheten i området inte skulle påverkas i för hög utsträckning. Slutbesiktningen var klar 2013 och kort därefter kunde de nya hyresgästerna flytta in i helt nya och anpassade kontorslokaler.